Binlerce zeytin kasası dağıtılacak Binlerce zeytin kasası dağıtılacak

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:
a)
 Türk Vatandaşı olmak,
b) Bu Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak (18 yaşını tamamlamış olmak)
c) Bu Kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarım taşımak,
ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
d) Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
e) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
f) Adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
g) 657 SK’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.