Manisa'nın Soma ilçesinde Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) tarafından işletilen Eynez Maden Sahası’nın bir kısmının ihalesiz olarak özelleştirildiği iddiasıyla başlayan tartışmalar konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den rahatlatan açıklama geldi. Dönmez, bir süredir çeşitli eylemlere sahne olan iddiaların doğru olmadığını, bölgede bir özelleştirme  yapılmayacağını söyledi.

Geçtiğimiz temmuz ayında TKİ'nin Soma'daki  Eynez Maden Sahası’nın bir bölümünü ihalesiz özelleştirdiği ve çok sayıda madencinin işsiz kalacağı yönündeki iddialar endişeye neden olmuştu. İddialar üzerine maden sahasında eyleme başlayan madenciler, ardından Ankara'ya doğru yürüyüşe geçmiş ancak Kırrkağaç'da jandarma tarafından durdurulunca eylemlerine burada devam etmişlerdi. Bir süredir devam eden müzakereler sonrasında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından madencileri rahatlatan açıklama ve girişimlerde bulunuldu.

YAPILAN İŞLEM İŞÇİLERİ ETKİLEMEYECEK

Manisa Dadaşlar Yardımlaşma ve Kültür Derneği açıldı Manisa Dadaşlar Yardımlaşma ve Kültür Derneği açıldı

Konu çeşitli milletvekilleri tarafından TBMM gündemine de taşındı. Bakan Fatih Dönmez, konuyla ilgili İYİ Parti İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu'nun soru önergesine verdiği cevapta,  "TKİ Rödövans ve Ruhsat Devri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen işlemler özelleştirme uygulaması olmayıp, TKİ uhdesinde bulunan Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünde çalışan işçilerin özlük haklarında, çalışma koşullarında veya görev yerlerinde herhangi bir değişiklik planlanmamaktadır" açıklamasında bulundu.

İYİ PARTİ KONUYU MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI

Önergesinde, uzun süredir dillendirilen söylentilere işaret eden ve şu soruları yöneltmişti: "Eynez açık ocak işletmesinin Yeni Anadolu Madencilik ve Teknoloji A.Ş.’ye kamu zaranna yol açacak şekilde ihalesiz olarak devredilmesinin gerekçesi nedir? Özelleştirme sonucunda burada çalışan işçilerimizin özlük haklarında, çalışma koşullarında ve maaşlarında bir değişiklik yapılacak mıdır? Maden özelleştirmeleri sonucu ortaya çıkan denetimsizliğin giderilmesi için gerekli iş güvenliği önemleri alınacak mıdır? Bu hususta alınacak önlemler nelerdir?" sorularını yöneltti.

‘TEKNİK SORUNLAR NEDENİYLE DEVREDİLDİ’

Bakan Dönmez, önergeye verdiği cevapta, TKİ tarafından iştiraklere devredilen işletme bulunmadığını vurgularken, şu açıklamalarda bulundu: "Eynez açık ocak panosu olarak adlandırılan bölümünün kuzeybatısında TKİ tarafından dekapaj ve kömür üretim faaliyetlerine devam edilmekte olup, güneydoğusunda bulunan rezervin üretilmesine ilişkin sahada yapılan değerlendirmeler neticesinde yaşanan teknik zorluklar nedeniyle söz konusu alanın TKİ mevcut makine parkıyla işletilmemesine karar verilmiştir.

OCAĞIN DEVREDİLDİĞİ ŞİRKET TKİ İŞTİRAKİ

Bu kapsamda TKİ Rödövans ve Ruhsat Devri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35'inci maddesi uyarınca, Eynez açık ocak panosunun güneydoğusunda yer alan ve koordinatları sözleşme ile belirlenmiş alandan üretilecek kömürlerin rödövans karşılığında ve yüzde 70'inin ön alım hakkı kullamlarak TKİ'ye teslim edilmesi şartıyla rödövans usulüyle işletilmesine yönelik 06.07.2022 tarihli sözleşme imzalanmış olup, imzalanan bu sözleşme TKİ iştiraki olan ve halihazırda hisselerinin yüzde 48'i TKİ'ye ait olan Yeni Anadolu Madencilik ve Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. ile bağıtlanmıştır.

KÖMÜR FİYATLARINA ETKİSİ OLMAYACAK

Sözleşme kapsamında detaylı işletme projeleri hakkındaki görüşmelere devam edilmekle birlikte söz konusu rödövans sözleşmesinin TKİ kömür fıyatlarmın artmasına yönelik bir etkisinin olmayacağı düşünülmektedir. Sahaların rödövans sözleşmeleri çerçevesinde iştirakler eliyle işletilmesi usulü, mevcut insan kaynağı, makine ve teçhizatın yeterli olmadığı durumlarda gündeme gelmektedir. Bu kapsamda Yönetmelik uyarınca rödövans karşılığında işletilmesine karar verilen sahaların rödövans bedelleri; rezervin kalorifık değeri, kimyasal özellikleri, üretim ve pazar koşulları, ekonomik işletmecilik ile diğer tüm parametreler göz önünde bulundurularak belirlenmekte olup, TKİ iştiraklerine sözleşmede belirtilen rödövans tutarları tahakkuk ettirilmektedir.

TKİ’NİN YETERLİ KÖMÜR REZERVİ VAR

Her ne kadar sahaların bir kısmının yukanda aktarılan gerekçeler çerçevesinde rödövans karşılığında işletilmesine karar verilmiş olsa da, halihazırda TKİ'nin mevcut makine ve insan kaynağı için yeterli kömür rezervi bulunmaktadır. TKİ Rödövans ve Ruhsat Devri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen işlemler özelleştirme uygulaması olmayıp, TKİ uhdesinde bulunan Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünde çalışan işçilerin özlük haklarında, çalışma koşullarında veya görev yerlerinde herhangi bir değişiklik planlanmamaktadır. 3213 sayılı Maden Kanunun Ek 7'nci Maddesi uyarınca, rödövans sözleşmesine konu alanda yapılacak madencilik faaliyetlerinden doğacak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her türlü idari, mali ve hulcuki sorumluluklar rödövansçı firma uhdesindedir.