Dinamik bir kavram niteliğindeki kent olgusu tarihin hemen her döneminde farklı anlamlara sahip olmuştur. Kent kavramının tanımlanmasında birçok etken göz önünde bulundurulmaktadır. İnsanoğlu tarafından zaman içinde yavaş yavaş inşası gerçekleşmiş ve her geçen gün büyümeye devam eden ve onu diğer kentlerden ayıran, o kente değer katarak anlamlı kılan kent belleği son zamanlarda oldukça fazla telaffuz edilmeye başlamıştır. İnsanlığın geçmişten günümüze tüm zamanlarda yaşamın içinde kullandığı, geliştirdiği, biriktirerek yeniden kullanıma bıraktığı, zenginleştirerek süreklilik kazanmasını istediği, kendinden sonra gelen nesile aktarmaya çalıştığı veriler bütünü olarak tanımlanan kültürel mirasın kent düzeyinde yaşatılması önemli bir problemdir. Son yıllarda dünyanın birçok köşesinde kentlilik bilincinin oluşması için farklı uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Bu uygulamalar arasında kent müzeleri önemli bir yere sahiptir.

       Geçmişte yerel yönetimler kentlerin sadece fiziki ihtiyaçlarını karşılamak gibi bir görev üstlenmişti. Ancak zaman içerisinde anlaşılmıştır ki bir kentin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamakla da yerel yönetimlerin görev ve sorumluluğundadır. Yerel yönetimlerin yakın tarihte sosyal ve kültürel belediyecilik alanında bir yönetim anlayış tarzı kazanması ile yol, su, çevre temizliği, park ve bahçelerin yanı sıra kütüphane, bilim kültür merkezi, sosyal ve kültürel kurs merkezi ve müze kurulumu gibi çok çeşitli hizmetler vermeye başlamıştır. Sosyal ve kültürel hizmetlerin oluşturulması ve bu anlayış ile yerel yönetimlerin hizmetlerini her bireye ulaştırarak kentin sosyal ve kültür geleneği doğrultusunda bir kültür politikası yaratma çabaları kayda değer önem taşımaktadır. Yerel yönetimlerin kent belleğine katkısı sosyal ve kültürel varlıkların korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında kilit rol taşıdığı ortaya çıkmaktadır.

         Kentimizde kültür ve sanat alanında gelişmeleri yakından takip edenler bilir; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yakın zamanda kent belleği niteliğinde hizmet verecek “Kent Müzesi” çalışmaları hızla devam ediyor.  Eski Vali Konağı yeni bir kimlik kazanarak kentin kültür hayatına dinamizm katacak etkili bir kültür mekanına dönüşüyor. Kent müzesinde geçmişte gündelik hayatta kullanılan görsel ve işitsel obje ve dökümanlar kent tarihi ile yoğrularak sergilenecek, kent sakinlerinin sosyalleştiği mekanlardan biri olarak koruma altına alıp sergiledikleri ile kentin ve kentlinin tarihteki yolculuğunu gözler önüne serecektir. Ayrıca müzecilikte önemli bir yere sahip olan koleksiyonların geliştirilmesi, arşiv, kütüphane ve bunlara bağı olarak ortaya çıkan ya da çıkacak olan çeşitli araştırma verileri kent ve kentlilik bilincinin oluşturulup sağlamlaştırılmasında ve kent kimliğinin ortaya çıkmasında önemli etkenler arasında yer almaktadır.

       Tarihsel süreç içerisinde farklı kesimlere hitap eden binanın, toplumsal olarak birlik ve beraberliğin sağlanmasında empati duygusunu geliştirerek saygınlık kazanan, dinamik yapısı ile hem bir eğitim kurumu hem de iletişim kurulacak ve vakit geçirilecek mekan olarak planlanan Manisa Kent Müzesi’nin; müze-toplum ilişkisini kurmada ve devam ettirmede önemli rol alacağına inanıyorum.

          Bir kentin tanıtımının daha iyi bir noktaya gelmesi ve koruma faaliyetlerine destek olması açısından kent müzelerinin rolünün önemli olduğu ve Kültürel miras sadece antik kentler, sit alanları ve mimari yapılar ile sınırlı kalmayıp aynı zamanda taşınabilir her türlü kültür varlığını ve manevi mirası da kapsamaktadır. Kentteki ortak mirası yozlaştırma ve yok etme çabalarına karşı işlevini sivil bir üst olarak gerçekleştiren kent müzesi işlevini en iyi şekilde yerine getirecek ve yaşayan müze anlayışıyla hafıza mekanı olarak daima ziyaret gerekliliği hissettirecektir.

       Kentin kaybolan veya unutulan geçmişini hatırlatmak, kent kimliği ve kentlilik bilinci yaratmak için oluşturulan Kent Müzesi kentte eksikliği hissedilen yeni kültür mekanı olacaktır.