Kulalı çiftçilere destek Kulalı çiftçilere destek

Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

  1. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (varsa telefon ve faks numarası, elektronik posta adresi)
  2. Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamlardan, 2022 yılı içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.  Tıklayınız