Manisa
14 July, 2024, Sunday
 • DOLAR
  33.04
 • EURO
  36.02
 • ALTIN
  2561.4
 • BIST
  11064.85
 • BTC
  59863.005$

YOL ÇİZGİ BOYALARI VE YARDIMCI MALZEME SATIN ALINACAKTIR MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

10 July 2024, Wednesday 00:00

YOL ÇİZGİ BOYALARI VE YARDIMCI MALZEME SATIN ALINACAKTIR
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

“Şehir İçi Trafik Güvenliğinin Sağlanması Amacıyla Yatay Trafik İşaretlemeleri ve Yaya Geçidi Yapımı Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Yol Çizgi Boyaları ve Yardımcı Malzeme Mal Alımı İşi” mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                                                                  :    2024/883939
1-İdarenin
a) Adı                                                               :   MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi                                                          :   LALELİ MAHALLESİ MİMAR SİNAN BULVARI NO: 242/A YUNUSEMRE/MANİSA
c) Telefon ve faks numarası                       :   2362314580-2011 - 2362387243
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası          :              https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı                                                               :   Şehir İçi Trafik Güvenliğinin Sağlanması Amacıyla Yatay Trafik İşaretlemeleri ve Yaya Geçidi Yapımı Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Yol Çizgi Boyaları ve Yardımcı Malzeme Mal Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı                            :  Miktarı: 5 kısımdan ve 9 kalemden oluşan çeşitli miktarlarda Yol Çizgi Boyaları ve Yardımcı Malzeme Türü:Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer               :   Malzemelerin teslim yeri Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı deposuna teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi                                     :   Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 takvim günü içinde iş teslimi yapılacak olup 20 takvim günü içinde özel teknik şartnamede istenilen özelliklere uygun olacak şekilde Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı deposuna teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi                                     :   5 takvim günü içinde başlayacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati   :   01.08.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)       :MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI-LALELİ MAH. MİMAR SİNAN BULV. N0.242/A YUNUSEMRE / MANİSA
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
Standarta ilişkin belgeler
4.3.2. Numune sunulması istenmektedir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

Basın No ILN02058310